مدیر عامل

مدیر عامل شرکت تهران پاککو

علی اکبر پورعیسی موسس شرکت تهران پاککو از سال 1356 تاکنون مدیر عامل این شرکت و نیز عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی از سال 1373 تاکنون بوده است. وی همچنین عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی و طبخ و توزیع غذا از سال 1391 تاکنون می باشد.

عناوین سمتهای مدیرعامل شرکت در تشکلات صنفی و ادارات و سازمانهای دولتی به شرح ذیل است:

  • عضو هیئت موسس و همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی
  • نماینده کارفرمایان در هیئت ها ی تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی
  • عضو کمیته تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی در استان تهران
  • عضو گروه تعیین ضرایب مالیاتی وزارت اقتصادی و دارائی
  • عضو گروه کارشناسان تهیه پیش نویس قرارداد تیپ شرکت های خدماتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور
  • مدرس دوره های آموزشی قوانین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و وزارت داراِیی در ارتباط با حوزه فعالیت های شرکت در کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی

ایشان همچنین عضو هیت مدیره شرکت های خدماتی" کیمیا مهر باستان" واقع در استان البرز و جزیره کیش و همچنین " نظیف گوهر" واقع در استان قزوین می باشد.